Assessment criteria

Departament de llengües estrangeres

Criteris d’avaluació Curs 2015-16

ESO

LLENGUA ANGLESA

Els criteris d’avaluació per a 1r i 2n d’ESO queden de la següent manera:

 • 60% Avaluació sumativa
  • 50% exàmens escrits de cada unitat i exàmens dels llibres de lectura
  • 10% exàmens expressió oral
 • 20% Avaluació formativa. (dossier, deures, treballs, redaccions, presentacions orals)
 • 20% Actitud.

Per tal d’atendre a la diversitat, a 1r i 2n d’ESO els alumnes realitzaran un examen que correspongui al seu nivell d’aprenentatge. Hi haurà dos exàmens: l’examen higher-level i l’examen standard, sent l’examen higher-level el de major exigència i standard el que demanarà un nivell mínim per aprovar el curs. Les notes màximes que poden obtenir els alumnes de cada grup variarà ja que tant el nivell exigit com la dificultat dels exàmens són diferents. La nota màxima dels alumnes que facin els exàmens higher-level serà un 10, mentre que per als que facin l’examen standard serà un 7. A final de trimestre, es pujarà un punt a la nota final de tots aquells alumnes que realitzin l’examen higher-level si han tret un 7 o més als exàmens escrits.

Els criteris d’avaluació per a 3r i 4t d’ESO queden de la següent manera:

 • 60% Avaluació sumativa
  • 50% exàmens escrits de cada unitat i exàmens dels llibres de lectura
  • 10% exàmens expressió oral
 • 30% Avaluació formativa. (deures, treballs, redaccions, presentacions orals)
 • 10% Actitud.

Per tal d’atendre a la diversitat, tant a 3r com a 4t d’ESO els grups estan distribuïts per nivells d’aprenentatge. Sent el nivell 1 el més alt (ampliació) i el nivell 2 el nivell estàndard.  Les notes màximes que poden obtenir els alumnes de cada grup variarà ja que tant el nivell exigit com la dificultat dels exàmens són diferents. La nota màxima dels alumnes de nivell 1 serà un 10, per als de nivell 2 serà un 7. A final de trimestre, es pujarà un punt a la nota final de tots els alumnes de nivell 1 si han tret un 7 o més als exàmens escrits. Excepcionalment, a final de curs, la nota dels alumnes de nivell 2  podrà pujar a 8, si han treballat molt durant el curs.

Al llarg del curs els alumnes podran canviar de nivell segons el seu rendiment.

Es considera que els alumnes que assisteixen a les classes de diversificació curricular de 3r d’ESO “Jardineria” i de 4t d’ESO la “Barca” tenen un nivell 3 d’aprenentatge, nivell de reforç, i per tant la seva nota màxima serà un 5.  Excepcionalment,  la seva nota podrà pujar a 6 si treballen molt durant el curs.

LLENGUA FRANCESA

Els criteris d’avaluació per a l’ESO queden de la següent manera:

 • 50% Avaluació sumativa
 • 15% Expressió oral (exàmens i presentacions).
 • 15% Projectes, redaccions i treballs
 • 20% Actitud: 10% tenir respecte al professor/a i companys, participar a classe i en general “saber estar”. 10% lliurament dels deures i del dossier en el termini assignat.

 

Durant la tercera avaluació de tots els cursos el professorat podrà fer un examen global que comptarà com un examen més d’aquest trimestre.

La nota final de curs serà la mitjana entre la millor nota dels primers dos trimestres i la del tercer trimestre.

Qualsevol alumne/a podrà presentar-se a pujar nota a l’examen de juny i aquesta serà la seva nota definitiva.

Criteris de superació de la materia a l’ESO

     Pel que fa a la superació de la matèria, l’alumnat de l’ESO haurà d’aprovar dos trimestres i un d’aquests haurà de ser el tercer pel caràcter acumulatiu de l’assignatura. Si es suspèn un trimestre, però s’aprova el següent amb una  nota mínima de 6, el trimestre suspès queda recuperat.

L’alumnat que a final de curs hagi suspès el primer i el segon trimestre haurà de presentar-se el mes de juny a recuperar només el segon trimestre.

L’alumnat que a final de curs hagi suspès només el tercer trimestre haurà de presentar-se el mes de juny a recuperar aquest trimestre.

Si un alumne ha suspès tots els trimestres, s’haurà de presentar a un examen global al mes de juny.

L’alumnat que no aprovi al juny, s’haurà de presentar a la prova extraordinària de setembre on realitzaran un examen de tot els continguts del curs.

Els/les alumnes  que tinguin el curs anterior  suspès podran recuperar-lo amb un examen al mes d’abril. Es tindrà en compte en aquesta recuperació el rendiment de l’alumne/a en els dos primers trimestres del curs actual. Com l’anglès és una matèria acumulativa, en el moment que l’alumnat aprovi el curs següent, el curs anterior queda aprovat.

Departament de llengües estrangeres

Criteris d’avaluació Curs 2015-16

Batxillerat

LLENGUA ANGLESA

L’avaluació de la llengua anglesa al Batxillerat es portarà a terme seguint el següents:

 • 20% Expressió oral.
 • 20% Expressió escrita.
 • 15% Comprensió oral.
 • 20% Ús de la llengua i vocabulari
 • 15% Comprensió escrita
 • 10% Actitud.

LLENGUA FRANCESA

Els criteris d’avaluació per a Batxillerat queden de la següent manera:

 • 60% Exàmens
 • 15% Expressió oral.
 • 15% Expressió escrita.
 • 10% Actitud.

Criteris de superació de la matèria a Batxillerat

L’alumnat de BATXILLERAT haurà d’aprovar dos trimestres i un d’aquests haurà de ser el tercer pel caràcter acumulatiu de l’assignatura. Els exàmens de recuperació només tindran lloc al juny.

Si a final de curs shan suspès el primer i el segon trimestre, l’alumnat haurà de recuperar només el segon trimestre al mes de juny.

Si a final de curs s’ha suspès només el tercer trimestre, l’alumnat haurà de recuperar aquest trimestre al mes de juny.

Si ha suspès tots els trimestres, s’haurà de presentar a un examen global al mes de juny. Els continguts de l’examen seran els que s’han treballat durant el curs.

L’alumnat que no aprovi la recuperació al mes de juny, es podrà presentar a una prova extraordinària que tindrà loc al juny per 2n de Batxillerat i al setembre per al 1r de Batxillerat.

Si l’alumne/a té 1r de Batxillerat suspès podrà recuperar-lo de dues maneres, o bé, aprovant un examen de recuperació al mes d’abril del curs següent o bé aprovant la matèria d’anglès de 2n de Batxillerat.

     Tots els exàmens constaran de 5 parts com durant el curs (Reading, Writing, Listening, Vocabulary i Grammar).

 
%d bloggers like this: